Atatürk’Ün 6 Ilkesi Hangi Yıl Anayasaya Girmiştir?

‘Altı Ok’ denilen altı ilkeye ilk olarak 1931’de ‘Kemalizm’ adı verildi ve 13 Mayıs 1935’te ‘Kamâlizm’ adıyla ülkenin kurucu ve tek partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin program ilkeleri olarak benimsendi.

1924 Anayasası nda hangi yıl yapılan değişiklikle Atatürk ilkeleri anayasaya eklenmiştir?

5 Şubat 1937 tarihinde 3115 sayılı Kanunla 1924 Anayasası’nın 2’nci maddesi “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır.” şeklinde düzeltilerek Atatürk ilkeleri anayasal hale getirildi.

Devletçilik ilkesi anayasaya ne zaman girdi?

9.) 5 Şubat 1937 Anayasada değişiklik yapılarak Türkiye Devletinin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu hükmünün Anayasaya konması.

Milliyetçilik ilkesi anayasaya ne zaman girdi?

Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası’nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkeleri’nde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını kimlik ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir vatanperverlik anlayışıdır.

Atatürkün yaptığı inkılaplar nelerdir?

İnkılapları

 • Siyasal Devrimler: · Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Toplumsal Devrimler. · Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
 • Hukuk Devrimi : · Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
 • Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler: · Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 • Ekonomi Alanında Devrimler:
 • You might be interested:  Yolcu Ucaklari Hangi Bolgeden Gecmez?

  1937 yılında yapılan değişiklikle 1924 Anayasasına hangi ilkeler eklenmiştir?

  5 Şubat 1937’de aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri olan “Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılâpçılık” Anayasanın 2. maddesine dahil edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri olarak belirtilmiştir.

  1924 Anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir?

  1924 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Devletin dini İslam’dır ifadesi 1928 yılında kaldırıldı.
 • Seçmen yaşı 18’den 22’ye çıkartıldı.
 • Ormanlar devlet kontrolünde olması için devletleştirildi.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. (
 • Atatürk’ün belirlemiş olduğu ilkeler anayasaya girdi.
 • Devletçilik ilkesinin temel amacı nedir?

  Atatürk ilkeleri arasında özel bir yer tutan devletcilik, ulus birliğini, ulus bütünlüğünü sınıflara parçalamamak; bu sınıflar arasında ulus varlığını sarsan, yıpratan çatışmalara, karşıtlıklara düşmemek amacına yöneliktir.

  Laiklik ilkesi 1924 anayasaya ne zaman girdi?

  Laiklik ilkesi, 1924 Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle; 2. maddeye devletin nitelikleri olarak “Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir.

  Devletçilik ilkeleri nelerdir?

  Atatürkçü düşüncenin devletçilik ilkesi, Kurtuluş Savaşı’ndan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, memleketin en kısa zamanda kalkınması sürecinde, özellikle ekonomik alanda bireylerin yapamayacağı bazı işleri devletin üzerine alması esasına dayanır.

  Milliyetçilik ilkesi nasıl ortaya çıkmıştır?

  Modern milliyetçi düşünce 1789-1799 Fransız Devrimi’nin fikirlerinden doğmuştur. Avrupa tarihindeki ilk milliyetçi hareketlere, I. Napolyon istilası (1804-1815) altındaki Almanya’da rastlanır. Aynı yıllarda, Rus işgalindeki Polonya’da güçlü bir milliyetçi akım doğdu.

  Milliyetçilik akımı ne zaman ortaya çıktı?

  XVIII. yüzyıl sonunda çıkan Fransız İhtilâl ve onu izleyen büyük inkılâpla, milli devlet ve dolayısiyle milliyetçilik hızla bütün dünyaya yayılmaya başladı. Özellikle çok uluslu devletler için milliyetçilik akımı bir felâketti.

  Türk Milliyetçiliği ne zaman başladı?

  Türkiye’de siyasal milliyetçilik 1903 yılında Yusuf Akçura tarafından yazılan Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalenin yayınlanması ile başlar. Bundan önce Sultan III. Selim’e kadar uzanan bir tarihçe verilebilirse de siyasal anlamda başlangıç Yusuf Akçura ile başlar.

  You might be interested:  Cuma Günü Kurandan Hangi Sureler Okunur?

  İnkılaplar nelerdir kısaca?

  Bunlar halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik ve inkılapçılık şeklindedir. Her bir ilkenin ayrı bir önemi ve hedefi bulunur. Atatürk inkılapları ile de Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal açıdan daha da gelişmesine ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılması amaçlanmıştır.

  Kaç tane inkılap var?

  Konuşmamı şu cümlelerle bitirmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik hayatı, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılâpçılık olarak belirlenen temel ilkelere sahiptir.

  1924 Anayasası çoğunlukçu mu?

  Kısacası, 1924 Anayasası çoğulcu değil, tam anlamıyla çoğunlukçu bir demokrasi anlayışını yansıtmıştır. Tek parti mekanizması yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu garanti altında olduğu sürece, Anayasa yargısının ve yargı bağımsızlığının yokluğu askerî, bürokratik elitler bakımından sorun teşkil etmemiştir.

  1924 Anayasası kaç maddedir?

  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Osmanlı Türkçesi: تشکیلات اساسیه قانونى) veya 1921 Anayasası, 1924 Anayasası’nın ilkelerini belirlemiş; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa ve ‘çerçeve anayasa’ niteliğinde bir belgedir.

  1921 Anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir?

  1921 Anayasasının 1923 Değişikleri

  Cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldır. İkinci kez seçilebilmesi mümkündür. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından seçilecektir. Bakanlar ise Başbakan tarafından meclis üyeleri arasından seçilip, Cumhurbaşkanınca meclis onayına sunulacaktır.

  1924 Anayasası kimler tarafından hazırlandı?

  1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu anayasa hazırlamak üzere seçilmiş özel bir kurucu meclisin eseri değildir. TBMM en üstün organ olarak yeni bir anayasa yapma yetkisini kendinde görerek bir anayasa yapmıştır. Anayasa, TBMM’de kurulan 12 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.