Çağatay Türkçesi Hangi Yazı Dilinin Devamıdır?

Çağatay Türkçesi, Yusuf Has Hacip tarafından işlenmiş edebî dilin yani Karahanlı Türkçesinin ve daha sonraki birkaç asır boyunca Orta Asya Türkleri için ortak yazı dili ve edebî dil olarak kullanılmış olan Harezm Türkçesinin mirası üzerinde şekillenmiştir.

Çağatay Türkçesinin 20 yüzyılda yerini bıraktığı türkçe nedir?

4- Son Çağatayca dönemi

XX. yüzyıldan başlayarak da Orta Asya Türk edebiyatının yeni dönemine Özbek Edebiyatı adı verilmiştir.

Çağatay Türkçesinin devamı hangi dildir?

Birincisi Çağataycanın Uygurca temelinde gelişmesi, ikincisi bu edebî lehçenin Doğu Türklerinin ortak edebî dili olmasıdır. Ahmet Caferoğlu 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar devam eden Karahanlı ve Harezm Türkçelerini “Müşterek Orta Asya Türkçesi” terimi altında ele alır. Ona göre Çağatayca bu devir üzerine kurulmuştur.

Çağatay Türkçesinin Grameri üzerine çalışmaları bulunan ve bu sahanın en verimli araştırmacısı kabul edilen Türkolog kimdir?

Bilindiği gibi, Çağatay Türkçesi denilince ilk akla gelen isim Ali Şir Nevâyî’dir. Doğal olarak Çağatay Türkçesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunu Nevâyî’nin eserleri üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır.

You might be interested:  Dlss Hangi Ekran Kartlarında Var?

Çağatay Türkçesi eserleri hangi dönem?

Çağatay Türkçesi, Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci döneminin adı olup 15. yüzyılın başlarından 20. yüzyıl başlarına kadar olan dönemi kapsayan bir konuşma ve yazı dilidir.

Çağatay edebiyatının en önemli temsilcisi kimdir?

Bu dönemde klâsik divan tarzında eserler meydana getirilmemiştir. Bu dönemin Çağatay Türkçesiyle yazmıţ olan başlıca temsilcisi, Ebu’l-gazi Bahadır Han’dır.

Çağatay Türkçesi Bilim ve diplomasi dili mi?

Çağatay Türkçesi, XIX. yüzyılın sonuna kadar Orta Asya Türk devletlerinde yazı dili, edebî dil ve diplomasi dili olarak kullanılmıştır.

Çağatay kelimesi nereden gelmektedir?

Başlangıçta Çağatay ismi, Çağatay Han’ın sülâlesine ve bu sülâle tarafından kurulan devlete verilen bir ad olduğu halde daha sonra bu isim Mâverâünnehir’deki Türk ve Türkleşmiş göçebe unsurlara, nihayet Timurlular zamanında gelişen edebî Türk lehçesiyle bu lehçede meydana getirilen Orta Asya Türk edebiyatına da

Fuzuli Divan Çağatay Türkçesi mi?

Fuzulî, Nedim, Şeyh Gâlib gibi ileri gelenler başta olmak üzere pek çok klasik şairimiz Çağatay Türkçesi ile şiirler söylemişlerdir.

Ok ve yayın münazarası adlı eser kime aittir?

Yakînî’nin, Çağatay Türkçesi edebiyatının klasik döneminin şairi olduğu, Türkçe ve Farsça şiirler yazdığı belirtilse (İz 1962: 267) de Ok Yaynıng Münâzarası adlı telif tarihi bilinmeyen nazım-nesir karışık eserinin dışında dîvânı ya da mecmualarda herhangi bir şiiri tespit edilmemiştir.

Letafetname kimin eseri?

Timur’un torunlarından Mîrân Muhammed Şâh’ın oğludur. Şâhruh Mîrzâ zamanında (1405-1447) Horasan valiliği yapmıştır. Seydî mahlasını kullanan şairin eserleri şunlardır: Ta’aşşuk-nâme: Hucendî’nin Letâfet-nâme’si tarzındaki 320 beyitlik bu mesnevîde aruz vezninin “mefâ’ilün mefâ’ilün fe’ilün” kalıbı kullanılmıştır.

Yusuf name kimin eseri?

Bu sahada Nevâyî öncesinde kaleme alınan dört deh-nâmeden biri Yûsuf Emîrî’nin eseridir (Kuru 1993: 15-21).

You might be interested:  1 Mart Hangi Okullar Açılıyor?

Karahanlı Çağatay Türkçesi hangi döneme aittir?

Türk dilini, eski, orta, yeni olarak üç döneme ayıran Türkologlara göre Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dönemini oluşturur. Böyle düşünen Türkologlara göre 10-15. yüzyıllar arası, Orta Türkçe dönemidir.

Harezm Türkçesi hangi dönemi kapsar?

XI yüzyılda başlayan Harezm’in Türkleşmesi hadisesi, XIII. yüzyıla kadar devam etmiş ve Harezm ile ona bağlı bölgelerde yeni bir yazı dilinin kuruluşu, bu Türkleşmesinden sonra gerçekleşebilmiştir Harezm’in Türkleşmesinde özellikle Oğuzlar ve Kıpçaklar çok önemli bir rol oynamışlardır.

Eski Anadolu Türkçesi hangi dönemi kapsar?

Eski Anadolu Türkçesi, 13. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın sonlarına kadar Kuzey ve Güney Azerbaycan, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye, Anadolu, Kıbrıs, Ege Adaları, Balkanlar, Kırım Hanlığı ve Kuzey Afrika’da oluşan yazı dilinin adıdır. Bu dil aynı zamanda Oğuz dil grubunun ilk yazı dili olma özelliğine sahiptir.

15 ve 20 yy Turkcenin hangi donemi?

Dönemin önemli eserleri şunlardır: Zemahşeri’nin Mukaddimetü’1-Edeb’i, Rabguzi’nin Kısasu’l-Enbiya’sı, Kutb’un Hüsrev-ü Şirin’i, Harezmî’nin Muhabbetname’si ve Nehcü’l-Ferâdîs. 3.Çağatayca Dönemi (15. -20. yy.): Doğu Orta Türkçe döneminin son evresini oluşturur.

15 20 YY hangi Türkçe dönemi?

Batı Türkçesinin 15. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları arasındaki dönemine “Osmanlı Türkçesi” denir. Bu dönemde, Türkçeye çok sayıda Arapça, Farsça kelime girmiştir.

20 yüzyıl Türkçenin hangi dönemi?

2) Osmanlı Türkçesi: 16 ile 20. Yüzyıl arasındaki dönemdir. Bu dönemde eski Türkçe’nin izleri tamamen kaybolmuştur. Farsça ve Arapça tesiri fazladır. 5 asır Osmanlı devletinin yazı dili olarak kullanılır.

15 yüzyıl hangi Türkçe dönemi?

Eski Anadolu Türkçesi, 13. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın sonlarına kadar Kuzey ve Güney Azerbaycan, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye, Anadolu, Kıbrıs, Ege adaları, Balkanlar, Kırım Hanlığı ve Kuzey Afrika’da oluşan yazı dilinin adıdır. Bu dil aynı zamanda Oğuz Türkçesinin ilk yazı dili olma özelliğine sahiptir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.