Gülistan Tercümesi Hangi Dönem?

Gülistan, Bostan ile birlikte Fars edebiyatının en büyük şairlerinden olan Sa’dî-i Şirazî (ö.691/1292)’nin en meşhur eserlerindendir. Gülistan, Salgurlu Hânedanı (1148-1286)’ndan Ebu Bekir b. Sa’d b. Zengî (1198-1226) adına 656/1258 yılında telif edilmiştir.

Gülistan eseri hangi döneme aittir?

Gülistan (Farsça: گلستان ‎‎ Golestȃn ‘Gül Bahçesi’), İran Edebiyatı’nın en önemli eserlerinden birisidir. 1258 yılında yazılmış olan bu kitap, en büyük Ortaçağ Fars şairlerinden biri olarak kabul edilen İranlı şair Sa’di’nin iki büyük eserinden biridir.

Gülistan kimin eseri Divan edebiyatı?

Memleketi rahata kavuştu. Bu hükümdar tarafından iyi bir kabul gören Sadi, onun adına 1257’de Bostan adlı eserini ve bir yıl sonra aynı şekilde kendisine büyük saygı gösteren Veliaht İkinci Sa’d adına da Gülistan adlı eserini yazdı. Bu eserleri sayesinde kısa zamanda şöhreti memleketinin dışına taştı.

Harezm Kıpçak Türkçesi hangi döneme aittir?

Harezm Türkçesi, 13. ve 14. yüzyıllarda Batı Türkistandaki yazı diline verilen isimdir. Edebî gelenekler bakımından Karahanlı Türkçesine dayanan bu yazı dili, Oğuz ve Kıpçak lehçelerinden de etkilenmiştir.

Kıpçak Türkçesi hangi dönemleri kapsar?

2.2. KIPÇAK TÜRKÇESİ (XIII-XVI. yy.)

Divan şiirinde gül ne anlama gelir?

Bütün klasik Doğu edebiyatlarında olduğu gibi divan edebiyatında da gül bülbülle birlikte âşığı ve sevgiliyi temsil eder (bk. BÜLBÜL). Aşk macerası, bu ikisi arasında cereyan eden büyük bir hadise gibi bütün safhalarıyla anlatılır.

You might be interested:  Böbrek Hangi Bölüm Bakar?

Hafızı Şirazi Kimdir dini ne?

İran, Şiraz’da doğmuştur. Doğumu için verilen tarihler 1317 ile 1326 arasında değişmektedir. Asıl adı Hace Şemseddin Muhammed’dir. Farsça’nın en büyük şairlerinden biri olduğu kabul edilir. İran tasavvuf şiirinin öncülüğünü yapmıştır.

Vucudname kime ait?

Kitâb-ı Miğlâte, 3. Vücûdnâme, 4. Risâle-i Kaygusuz Abdal (Tercüme).

Gülistan ne anlatır?

Gülistan da Sadi’nin toplumcu ve ahlakçı tutumundan nasibini alır. Burada da zalim sultanlar, bildiğiyle amel etmeyen âlimler, yoksulu gözetmeyen zenginler, yalancı, ikiyüzlü ve nefsin aşağılık isteklerine boyun eğenler eleştirilir, evrensel bir kavram burada da adım başı karşımıza çıkar: Ahlak.

Gülüstan Poeması kimin eseri?

Çalışmada, Bahtiyar Vahabzade’nin şiirsel dehası ve şiirlerinin yapısı muhteşem sanat ve yaratıcılık olayı gibi gösterilmektedir. Eserin “Gülüstan” adı, vaktiyle Ruslarla Farslar (Rusya ile İran) arasında Gülüstan mıntıkasında yapılmış anlaşmaya işaret eder.

Harezm Türkçesi Karahanlı’nın devamı mı?

Harezm Türkçesi, Türk dilinin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış olup Karahanlı Türkçesi sonrasında gelen tarihî dönemlerinden biridir.

Harezm Türkçesi dönemi eserleri nelerdir?

Bu dönemin belli başlı eserleri Şunlardır:

  1. MUKADDİMETÜ’L-EDEB. Ebu’l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b.
  2. KISASU’L-ENBİYA. Eserin müellifi (yazarı), Nasırü’d-dîn b.
  3. MU’ÎNÜ’L-MÜRÎD.
  4. HUSREV Ü ŞÎRÎN.
  5. MUHABBET-NAME.
  6. NEHCÜ’L-FERADİS.
  7. Mi’RÂC-NAME.
  8. KUR’AN-I KERİM TERCÜMELERİ

Harezm Türkçesinden sonra hangi Türk lehçesi gelir?

Karahanlı Türkçesinden sonra farklı coğrafyalarda gelişen Türkçenin 14. yüzyılda şu tarihi lehçeleri bulunmaktadır: Eski Anadolu Türkçesi (13-15. yüzyıllar), Harezm Türkçesi (14. yüzyıl), Memluk Kıpçakçası (14-16. yüzyıllar), Altın Ordu Türkçesi (13-16. yüzyıllar), Volga Bulgarcası (13-14. yüzyıllar).

Gülistan kitabının konusu nedir?

Gülistan da Sadi’nin toplumcu ve ahlakçı tutumundan nasibini alır. Burada da zalim sultanlar, bildiğiyle amel etmeyen âlimler, yoksulu gözetmeyen zenginler, yalancı, ikiyüzlü ve nefsin aşağılık isteklerine boyun eğenler eleştirilir, evrensel bir kavram burada da adım başı karşımıza çıkar: Ahlak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.