Gümrük Vergisi Usul Hükümleri Açısından Hangi Kanuna Tabidir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu, gerek gümrük mevzuatı gerekse gümrüklerde uygulanan diğer mevzuat uya- rınca uygulanan vergiler bakımından maddi anlamda bir vergi kanunu olmasının yanında, gümrük vergileri ve cezalarının tabi olacağı usul hükümlerini içerme- si nedeniyle aynı zamanda usul koyan bir kanun- dur.

Gümrük vergisi usul açısından neye tabidir?

Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre İthalatta CIF Kıymet (Eşya Bedeli + Navlun (Uluslararası taşıma ücreti ) + Sigorta) üzerinden hesaplanır.Ticari olan işlemler için ithalat rejim kararına göre Gürmük tarifesine ait belirlenen oranlar tutarındadır.

Gümrük vergisi Neden vergi Usul Kanununa tabi değildir?

Gümrük idareleri kendi adına ve başka idareler nam ve hesabına vergi resim, harç ve benzeri ücretleri tahsil ettiğine göre, gümrük idarelerinin kendi adına tahsil ettikleri yanında başka idareler adına tahsil ettiği vergi resimlerde Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 2’inci maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu’na tabi

Gümrük vergileri hangi kanuna göre tahsil edilir?

Madde 200 – 1.Gümrük vergileri Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre yapılır. Gümrük vergileri, yetki verilen bankalar aracılığıyla da tahsil edilebilir.

You might be interested:  Marmarada Hangi Balık Ne Zaman Tutulur?

Vergi usul kanunu ne demektir?

VERGİ USUL KANUNU – Verginet.

Gümrük vergisi kimden alınır?

Gümrük vergisi, dış ticaret yapan iki veya daha fazla ülke arasında ve hizmetlerin ülkeye girişlerinde o ülke ekonomisinin aldığı vergidir. Bir ülke başka ülkeye ihracat yaptığında karşı ülke malın ülkeye girişinde gümrük vergisi adında belli oranlarda ve mal çeşidine göre çeşitlenmiş para alır.

Gümrük vergisi hangi vergi türüne girer?

Gümrük vergileri, bir eşyanın ithalatında yani yurtdışından getirilmesinde, ya da bir malın yurt dışına gönderilmesinde yani ihracatında alınan vergilerdir. Dolayısıyla, ithalatta ve ihracatta alınan tüm vergiler, gümrük vergileri olarak tabir edilir.

Gümrük vergisi çeşitleri nelerdir?

Gümrük Vergisi

 • Gümrük Vergisi.
 • Katma Değer Vergisi.
 • Anti Damping Vergisi ve Telafi Edici Vergi.
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Tahsil Edilen Telafi Edici Vergi.
 • Tek ve Maktu Vergi.
 • Özel Tüketim Vergisi.
 • Bandrol.
 • Toplu Konut Fonu.
 • Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih nedir?

  Yükümlülük, söz konusu eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar. Bu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran bu fiile iştirak eden, beyanda bulunulması gerektiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde bulunmayan kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur.

  Vergi usul Kanunu kaç maddeden oluşur?

  ing. tax procedure law. 417 normal madde, 18 mukerrer madde, 14 ek madde, 26 gecici madde, 13 ek gecici madde olmak uzere 488 maddeliktir.

  7326 sayılı kanun 6 1 C nedir?

  7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,” hükmüne yer verilerek işletme kayıtlarının

  Gümrük Kanunları nelerdir?

  4458 Sayılı Gümrük Kanunu

  You might be interested:  Mahkum Hangi Dizinin Uyarlaması?
 • Kanun No:4458.
 • BİRİNCİ KISIM.
 • Genel Hükümler.
 • Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.
 • Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar.
 • Gümrük vergisi hangi durumlarda alınmaz?

  Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nden çıkmış olması şartlarının varlığı halinde vergiden müstesnadır.

  Vergi kanunlari nelerdir?

 • 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
 • 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
 • 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
 • Vergi Usul kanunu kaç kitap?

  Vergi Usul Kanunu beş ayrı kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar; Vergilendirme. Mükelleflerin Ödevleri.

  Vergi Usul kanunu 5 madde nedir?

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, ‘Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

  Gümrük vergisini kim belirler?

  Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar Gümrük Vergisi alınacağı ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na (GTİP) göre belirlenir.

  474 vergi haddi ne demek?

  474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun gereğince her yıl Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanan Tarife Cetveli, 474 sayılı Kanun eki listelerin yerini almakta, bu cetvelde yer alan “474 Vergi Haddi” sütunu da ilgide kayıtlı genelgede geçen Kanuni Vergi Haddini göstermektedir.

  You might be interested:  06 Hangi Ilin Plakası?

  Kaç Euro üstü gümrüğe takılır?

  Değeri 1,500 Euro’yu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik, gıda ürünlerin dışında kalan ve değeri 430 Euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 Euro’nun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen maktu vergiler alınacak.

  Gümrük vergisi yüzde kaç?

  Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılırken, eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.