Icra Dairesinin Işlemlerine Karşı Şikayet Hangi Merciye Yapılır?

Şikâyet İİK’da 16. maddede düzenlenmiştir. İİK m. 16: Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna (ayrık olmak üzere) icra ve iflas dairelerinin yapmış olduğu muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra tetkik merciine şikâyet olunabilir.

İcra dairesi işlemlerine şikayet nereye şikayet edilir?

Kanunda belirtilen 7 günlük süre tebliğ tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak işlem tebliğ edilmemişse öğrenme tarihi esas alınır. Şikâyet, İcra Hukuk Mahkemesi’ne sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir. Yetkili İcra Hukuk Mahkemesi şikâyete konu işlemi gerçekleştiren icra dairesinin bulunduğu icra mahkemesidir.

Icra hukuk mahkemesine şikayet nasıl yapılır?

Şikayet hususunda yetkili mahkeme şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesi olup bu icra mahkemesinin yetkisi kesindir. Şikayet icra mahkemesine verilecek bir dilekçeyle yapılabileceği gibi sözlü olarak belirtilen şikayet beyanının tutanağa geçirilmesi yolu ile de yapılabilir.

İcra şikayet dilekçesi nereye verilir?

Şikayet, yukarıda da belirttiğimiz gibi İCRA HUKUK MAHKEMELERİNE yapılır. Genel mahkemelere (asliye hukuk ve ticaret mahkemeleri) yapılan şikayetler, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi sonucu usulden reddedilir. Yetkili mahkeme ise, şikayete konu icra işlemini yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir.

You might be interested:  Eğitim Sen Hangi Partiye Yakın?

İcra memur muamelesini şikayet nereye yapılır?

İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET GÖREVLİ MAHKEME

Yetkili icra mahkemesi şikayete konu işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesidir.

İcra ceza şikayet nereye yapılır?

İcra Ceza Mahkemesi Yargılama Usulü Nedir? Şikayet, bir şikayet dilekçesi ile yapılabileceği gibi sözlü beyanın mahkeme katibine yazdırılması suretiyle de yapılabilir (İİK md. 349).

Icra hukuk mahkemesine şikayet süresi ne kadar?

“Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

İcra mahkemesine şikayet dava mıdır?

İcra ve iflas dairesinin, yaptığı işlemin; kanuna aykırı olması veya kanunun kendisine tanıdığı takdir yetkisini hadiseye uygun olarak uygulamaz, bir hakkı yerine getirmez veya sebepsiz sürüncemede bırakırsa, bundan zarar gören ilgililer, icra mahkemesine şikâyet yoluna başvurabilirler.

Icra hukuk şikayet davası ne kadar sürer?

İcra davalarının açılması ve borçluya tebliğ edilmesi 10 günlük bir sürede gerçekleşir. 10 gün içerisinde dosya açılmış olur. İcra davasının sonuçlanması da yine alacaklı borç ilişkisine dayanmaktadır. İcra davasının sonuçlanmasında tarafların anlaşması ve arada kurulan diyalog önemlidir.

Memur muamelesini şikayet kesin karar mı?

İcra memur muamelesi ile ilgili olan şikayetler icra mahkemesi tarafından incelenerek karara varılır. Burada yetkili olan icra mahkemesi söz konusu şikayete konu olan işlemi yapan mahkemedir ve söz konusu yetki kesindir.

Icrada şikayet süresi ne zaman başlar?

İİK 286/II (konkordato müddetinin kendiliğinden kalkma süresi). İİK 352/I (icra tetkik merciinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar verme süresi). 7 gün; İİK 16/I (şikayet süresi).

You might be interested:  Realme Hangi Marka?

Şikayet üzerine verilen karar kesin mi?

Şikâyet hakkında verilen karar, sadece somut bir şikâyet prosedüründeki söz konusu uyuşmazlığın çözümü açısından geçerlidir. İcra mahkemesinin şikâyet hakkında verdiği kararlar kesin hüküm teşkil etmez. Daha sonra yapılacak takiplerde bu karara dayanılarak kesin hüküm itirazı öne sürülemez.

İcra memur muamelesini şikayet temyiz edilebilir mi?

Açıklanan İİK’nın 363. maddesinin 18 inci bent hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere, yanlışlığı öne sürülen alacak miktarının iki milyar lirayı geçmemesi halinde icra mahkemelerince verilen bu tür kararlara karşı temyiz yasa yoluna başvurma imkânı yoktur.

Memur muamelesini şikayet nedir?

Memur muamelesini Şikâyet İİK’da 16. maddede düzenlenmiştir. İİK m. 16: Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna (ayrık olmak üzere) icra ve iflas dairelerinin yapmış olduğu muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra tetkik merciine şikâyet olunabilir.

İcra hukuk şikâyet takibini durdurur mu?

Şikayet kendiliğinden icra işlemlerini durdurmaz, şikayet edenin takibin durdurulmasına veya icranın geri bırakılmasına yönelik talebinin olması ve bu talebin icra hukuk mahkemesi tarafından kabulü ile icra işlemleri durur.

Icrada şikâyet süresi ne zaman başlar?

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Haczedilemez şikayeti nereye yapılır?

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, icra müdürlüğü, alacaklının talebi ile borçluya ait malvarlığı üzerine haciz koymak zorundadır. Ancak borçlu haczedilmezlik şikayeti ile icra mahkemesine başvurabilir.

Memur muamelesini şikâyet nedir?

Memur muamelesini Şikâyet İİK’da 16. maddede düzenlenmiştir. İİK m. 16: Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna (ayrık olmak üzere) icra ve iflas dairelerinin yapmış olduğu muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra tetkik merciine şikâyet olunabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.