Muhakemetü’L Lugateyn Hangi Dönem?

Muhakemetü’l-Lugateyn (محاكمة اللغتين Muḥākemetü’l-Luġateyn; anlamı: İki dilin yargılanması), 15. yüzyıl edebî şahsiyetlerinden ünlü Ali Şir Nevaî tarafından Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir eserdir.

Nevai dili nedir?

Özbek dilbilimcisi Ali Şir Nevaî tarafından Çağatayca ile yazılmıştır. Nevaî, edebî dil olarak Çağatayca’nın Farsça’ya nazaran üstün olduğuna inanmış ve Aralık 1499’da tamamlanmış Muhakemet’ül Lugateyn’de de iddiasını savunmuştur.

Muhakemetü l Lugateyn hangi ölçü?

Toplam 256 beyitten oluşan yapıt, konu başlıklarına ayrılarak ve aruz ölçüsü kullanılarak yazılmıştır. Muhakemetü’l Lügateyn, Türkçenin zengin bir dil olduğunu ispatlamak amacı ile yazılmıştır. Ali Şir Nevai, Türkçenin Farsça gibi edebiyat ve kültürel bir dil olduğunu göstermek için kaleme almıştır.

Muhakemetü l Lugateyn Türkçe Sözlük mü?

ali sir nevainin yazdığı türk dilinin farscadan daha üstün olduğunu savunan eser iki dilin muhakemesi anlamına gelir. özellikle türk dilinin hayvan isimleri ve fiil zenginliği yönünden farsçadan daha güçlü olduğunu gösterir.

Muhâkemetü l Lugateyn adlı eserde hangi diller karşılaştırılmıştır?

Ali Şir Nevaî bu eserde yeryüzündeki başlıca dilleri Arapça, Hintçe, Çağatay Uygurcası ve Farsça olarak saydıktan sonra Türkçe ile Farsçayı karşılaştırır.

You might be interested:  Dunya Kendi Etrafinda Hangi Yöne Doner?

Ali Şir Nevai hangi dili kullanmıştır?

Ali Şir Nevai’nin Çağatayca edebiyatının oluşmasında büyük bir rolü vardır. Çeşitli konularda yazılmış 30’a yakın eseri bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Çağatayca Divan (5 tane), Farsça Divan (5 tane), Çihil Hadis (Kırk Hadis) ve Muhakemet’ül Lugateyn (İki dilin karşılaştırılması)’dır.

Muhakemetü l Lügateyn hangi devlet?

Sovyet Türkmenistanı’nda Ali Şir Nevaî’nin “Muhakemetü’l-Lügateyn” adlı eseri üzerine değişik çalışmalar yapılmıştır.

Mecalisün nefais biyografi midir?

Mecalisü’n Nefais, Ali Şir Nevai’nin tezkire türündeki eseridir. Türk edebiyatında varlığı bilinen ilk şuara tezkiresidir. Nevai bu eserini Molla Cami’nin Baharistanı ile Devletşah Tezkiresini örnek alarak sekiz bölüm halinde yazmıştır. Her bölüme ‘meclis’ adı verilmiştir.

Ali Şir Nevai hangi dönemde?

Ali Şir Nevai 15. yüzyılda yaşamış olan bir Türk şairdir. Yazmış olduğu şiirleri ile kısa sürede ünlenmiştir. Ali Şir Nevai aynı zamanda yazar ve siyasetidir.

Çağatay Türkçesi hangi Türkçe?

Çağatay Türkçesi, Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci döneminin adı olup 15. yüzyılın başlarından 20. yüzyıl başlarına kadar olan dönemi kapsayan bir konuşma ve yazı dilidir.

Ali Şir Nevai’nin eserleri nelerdir?

Bunlar sırasıyla şunlardır:

 • Hazâinü’l Maânî
 • Garâibü’s-Sağîr.
 • Nevâdirü’ş Şebâb.
 • Bedâyiü’l-Vasat.
 • Fevâidü’l-Kiber.
 • Hayretü’l-Ebrâr.
 • Ferhat ve Şirin.
 • Leyla ve Mecnun.
 • Türkçe hangi dil ailesi içinde yer alır?

  Asya’nın Büyük Okyanus kıyılarından, Orta Avrupa’ya ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan alanda konuşulan Ural-Altay dil ailesi, Ural ve Altay dilleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Türk dili, Altay grubundadır.

  Türkçeyi kim yazdı?

  Eski Anadolu Türkçesi

  Divânu Lügati’t-Türk, Türk dilini anlatan ve bu dilin yetisini göstermek için yazılan ilk sözlük yapıtıdır ve Kaşgarlı Mahmud tarafından 25 Ocak 1072’de yazılmaya başlanmış ve 10 Şubat 1074’te bitirilmiştir.

  You might be interested:  Servet Yardımcı Hangi Takımlı?

  Ali Şir Nevai Kimdir ve Eserleri?

  Türkçe divanlarının genel adı Hazâinü’l Maânî’dir. Türkçe divanlarını, Garâibü’s-Sağîr, Nevâdirü’ş Şebâb, Bedâyiü’l-Vasat ve Fevâidü’l-Kiber adları altında yazmıştır. Beş mesnevisinden meydana gelen Hamse’si ile Türk edebiyatının ilk hamse yazarı Ali Şîr Nevâî’nin divanlarından hariç 18 ayrı eseri daha vardır.

  Ali Şir Nevai hangi yazı dili ile eserler vermiştir?

  Kendisini sanata ve bilime adamıştır. 1501 yılında ise Herat’ta vefat etmiştir. Ali Şir Nevai, şiirlerini Türkçe ve Farsça olarak yazmıştır. Ayrıca Arapçayı çok iyi bilmektedir.

  Ali Şir ne demek?

  Arapça kökenli olan Alişir; Aslan Ali anlamına gelmektedir.

  Türk edebiyatında ilk hamse sahibi kimdir?

  Hamse, bir şâirin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır. Hamse yazarı şâirler hamse şâiri ya da hamsenüvis diye bilinir. Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. İlk hamseyi Çağatay şâiri Ali Şir Nevai yazmıştır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.