Atatürk Ilkeleri Hangi Tarihte Anayasaya Eklenmiştir?

Atatürk İlkeleri’nin anayasaya girmesi (1937)

1924 Anayasası nda hangi yıl yapılan değişiklikle Atatürk ilkeleri anayasaya eklenmiştir?

5 Şubat 1937 tarihinde 3115 sayılı Kanunla 1924 Anayasası’nın 2’nci maddesi “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır.” şeklinde düzeltilerek Atatürk ilkeleri anayasal hale getirildi.

Devletçilik ilkesi anayasaya ne zaman girdi?

9.) 5 Şubat 1937 Anayasada değişiklik yapılarak Türkiye Devletinin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu hükmünün Anayasaya konması.

1924 ve 1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları nelerdir?

İnkılapları

 1. Siyasal Devrimler: · Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 2. Toplumsal Devrimler. · Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
 3. Hukuk Devrimi : · Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
 4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler: · Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 5. Ekonomi Alanında Devrimler:

Akılcılık ve Bilimsellik Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

Akılcılık, yani sorunlara akılcı görüşle yaklaşım, Atatürkçülüğün diğer bir ilkesidir. Atatürkçülüğün bütün ilkeleri temelde akılcılık, bilimcilik ve gerçekçilikten kaynaklanmaktadır; diğer bir ifade ile bu ilkelerin hepsinin özünde akılcılık, bilimcilik ve gerçekçilik yer almaktadır.

You might be interested:  Sebebi Telif Hangi Kitapta?

1937 yılında yapılan değişiklikle 1924 Anayasasına hangi ilkeler eklenmiştir?

5 Şubat 1937’de aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri olan “Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılâpçılık” Anayasanın 2. maddesine dahil edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri olarak belirtilmiştir.

1924 Anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir?

1924 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Devletin dini İslam’dır ifadesi 1928 yılında kaldırıldı.
 • Seçmen yaşı 18’den 22’ye çıkartıldı.
 • Ormanlar devlet kontrolünde olması için devletleştirildi.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. (
 • Atatürk’ün belirlemiş olduğu ilkeler anayasaya girdi.
 • 6 ok anayasaya ne zaman girdi?

  1927’de cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve milliyetçilik olarak tanımlanan dört ilkeye, 10-18 Mayıs 1931 tarihlerindeki üçüncü parti kurultayında devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri eklenerek ‘altı ok’ kavramı benimsenmiştir.

  Devletçilik ilkesinin temel amacı nedir?

  Atatürk ilkeleri arasında özel bir yer tutan devletcilik, ulus birliğini, ulus bütünlüğünü sınıflara parçalamamak; bu sınıflar arasında ulus varlığını sarsan, yıpratan çatışmalara, karşıtlıklara düşmemek amacına yöneliktir.

  Laiklik ilkesi 1924 anayasaya ne zaman girdi?

  Laiklik ilkesi, 1924 Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle; 2. maddeye devletin nitelikleri olarak “Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir.

  İnkılaplar nelerdir tarihleri?

  Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar:

  1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu – 3 Mart 1924.
  2. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun – 2 Mart 1926.
  3. Yeni Türk Harflerinin Kabulü – 1 Kasım 1928.
  4. Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması – 15 Nisan 1931.
  5. Türk Dil Kurumu’nun Kurulması – 12 Temmuz 1932.

  Atatürk inkılapları ve yenilikleri nelerdir?

  Laiklik İlkesi Amacıyla Gerçekleştirilen Atatürk İnkılapları

 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat kanunu.
 • Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması
 • Medeni Kanunun kabulü
 • Şapka inkılabının yapılması
 • Kemalist reformlar nelerdir?

  Atatürk`ün Devrimleri

  You might be interested:  Alzaymır Hangi Bölüm Bakar?
 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Tarikatların Kaldırılması, Tekke Ve Zaviyeyerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Laikliğin Kabulü (1928-1937)
 • Akılcılık ve bilimsellik ilkesi nedir?

  AKILCILIK VE BİLİMSELLİK

  Yüzlerce yıl koyu bir kadercilik anlayışı içinde yaşayan Türk toplumunu yeniden canlandırmak, ancak akılcılığın her işte öncü olmasını sağlamakla olurdu. Atatürk bu nedenle akıl yoluna ağırlığı vermiş, her işin ölçüsü olarak aklı kullanmıştır. Akılcılığın zorunlu sonucu bilimselliktir.

  Bilimsellik ve akılcılık hangi temel ilkeyi bütünler?

  Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinin temelinde laiklik ve ulusçuluk vardır. Bu ilkelerin ortak özelliği Türk milletinin çağdaşlaşmasını ve ilerlemesini sağlamaktır. Bütünleyici ilkeler bilim ve akla dayanmaktadır.

  Akılcılık ilkesi nedir?

  Akılcılık, bilginin kaynağının akıl olduğunu; doğru bilginin ancak akıl ve düşünce ile elde edilebileceği tezini savunan felsefi yaklaşıma verilen isimdir. Buna göre, kesin ve evrensel bilgilere ancak akıl aracılığıyla ve tümdengelimli bir yöntemsel yaklaşımla ulaşılabilir.

  1924 Anayasası çoğunlukçu mu?

  Kısacası, 1924 Anayasası çoğulcu değil, tam anlamıyla çoğunlukçu bir demokrasi anlayışını yansıtmıştır. Tek parti mekanizması yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu garanti altında olduğu sürece, Anayasa yargısının ve yargı bağımsızlığının yokluğu askerî, bürokratik elitler bakımından sorun teşkil etmemiştir.

  1924 Anayasası kaç maddedir?

  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Osmanlı Türkçesi: تشکیلات اساسیه قانونى) veya 1921 Anayasası, 1924 Anayasası’nın ilkelerini belirlemiş; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa ve ‘çerçeve anayasa’ niteliğinde bir belgedir.

  1921 Anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir?

  1921 Anayasasının 1923 Değişikleri

  Cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldır. İkinci kez seçilebilmesi mümkündür. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından seçilecektir. Bakanlar ise Başbakan tarafından meclis üyeleri arasından seçilip, Cumhurbaşkanınca meclis onayına sunulacaktır.

  You might be interested:  Yahya Kemal Hangi Dönem?

  1924 Anayasası kimler tarafından hazırlandı?

  1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu anayasa hazırlamak üzere seçilmiş özel bir kurucu meclisin eseri değildir. TBMM en üstün organ olarak yeni bir anayasa yapma yetkisini kendinde görerek bir anayasa yapmıştır. Anayasa, TBMM’de kurulan 12 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.