Satışların Maliyeti Tablosu Hangi Tablonun Tamamlayıcısıdır?

Satışların Maliyeti Tablosu gerçekte gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur. Bu tablo, gelir tablosunda yer alan ‘Satışların Maliyeti’ kaleminin detayını gösterir.

Satılan malın maliyeti hangi kalemlerden oluşur?

İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyeti toplamı alındığında satılan malın maliyeti bütçesi oluşturulmuş olur.

Satışların maliyeti hesabı hangi hesapta izlenir?

623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır. 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabının İşleyişi: Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.

Satışların maliyeti tablosunda neler yer alır?

Satışların Maliyeti Tablosu Tanımı: Satışların Maliyeti Tablosu işletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satılan mamul maliyetlerini, satılan hizmet maliyetlerini gösterir.

Satışların maliyeti neleri kapsar?

Satış maliyeti en basit tanımıylaşirketin yaptığı harcamaların tamamını belirtir.

Satış maliyeti üzerindeetkili başlıca faktörler şunlardır:

 • Ödenenmaaşlar.
 • Dağıtılacakkomisyonlar.
 • Satışya da sunum yapılan mekana ödenen kira gideri.
 • Reklamiçin yapılan harcamalar.
 • Diğerpromosyon araçları için yapılan harcama tutarları
 • You might be interested:  Alimder Cemaat Yurdu Hangi Cemaatin?

  Maliyet kalemleri nelerdir?

  Yapım Maliyeti ve Yapım Maliyetini Oluşturan Kalemler

 • Direkt Maliyetler:
 • 1.1. Malzeme, Malzemenin Nakliyesi ve Depolanması Giderleri.
 • 1.2. İşçilik Giderleri.
 • 1.3. Makine ve Ekipman Giderleri.
 • 1.4. Taşeron Giderleri.
 • Endirekt (Dolaylı) Maliyetler:
 • 2.1. Personel Giderleri.
 • 2.11. KDV (Katma Değer Vergisi)
 • Maliyet nedir örnek?

  Maliyet, mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlanılan fedakarlıkların parasal tutarı olarak tanımlanabilir. Örneğin, malların üretimi için katlanılan fedakarlıkların toplamı üretim maliyetini oluşturur.

  Satılan malın maliyeti hangi hesap?

  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı: Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gider hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.

  Satılan malın maliyeti hesabı nedir?

  Satılan malların maliyeti (SMM), bir şirkette satılan malların üretimine atfedilebilen doğrudan maliyetleri ifade eder. Bu meblağ, malın yaratılmasında kullanılan malzemelerin maliyetini ve malın üretilmesi için kullanılan doğrudan işgücü maliyetlerini içerir.

  Maliyet kaydı nedir?

  Üretilen mal veya hizmet satışa sunuluncaya kadar yapılan tüm işlemlerle ilgili harcamalar maliyet hesaplarına kayıt edilir. Üretim işletmeleri tarafından kullanılan, imal edilen mamul ya da hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanmasına olanak tanıyan kayıt sistemine maliyet muhasebesi denir.

  Satışların maliyeti ne demek?

  Satış maliyeti, en basit tanımıyla, her ölçekten satıcının, sattığı mal ya da hizmetlerin satışını gerçekleştirebilmek için yaptığı harcamalardır. Bu harcamalara aklınıza gelebilecek her türlü gider kalemi dahil edilebilir.

  Gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz. Esas faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağan dışı giderler ayrı ayrı gösterilir.

  You might be interested:  Manisa Hangi Bölgede?

  622 hesap nedir?

  622- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

  Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır. İşleyişi : Üretilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, dönem sonlarında ‘741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı’ alacağı ile, bu hesaba borç kaydedilir.

  Satın alınan malın maliyetini oluşturan unsurlar nelerdir?

  Aynı kanunun 275’inci maddesine göre de imal edilen emtianın maliyet bedeli (tam ve yarı mamul mallar) şu unsurları ihtiva eder: Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli, Mamule isabet eden işçilik, Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse, Genel idare giderlerinden mamule

  Maliyet unsurları nelerdir?

  Geleneksel olarak maliyet taşıyıcısına yüklenecek maliyet unsurları; direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve GÜM’den oluşmaktadır. Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik haricinde imalâtla ilgili tüm maliyetler GÜM olarak kabul edilir.

  Sınai maliyet ne demek?

  İşletmelerde,üretim faaliyeti için yapılan, direkt hammadde-malzeme maliyeti ve direkt işçilik giderleri dışında kalan giderlerin izlendiği hesaptır. Üretim için satın alınan üretim araçlarının (makine,tezgah,aparat) kanunen belirtilmiş ömür süreleri ile hesaplanan bir fon ayırma yöntemidir.

  Satılan malın maliyeti ne demek?

  Satılan malların maliyeti (SMM), bir şirkette satılan malların üretimine atfedilebilen doğrudan maliyetleri ifade eder. Bu meblağ, malın yaratılmasında kullanılan malzemelerin maliyetini ve malın üretilmesi için kullanılan doğrudan işgücü maliyetlerini içerir.

  Satışların maliyeti ne demek?

  Satış maliyeti, en basit tanımıyla, her ölçekten satıcının, sattığı mal ya da hizmetlerin satışını gerçekleştirebilmek için yaptığı harcamalardır. Bu harcamalara aklınıza gelebilecek her türlü gider kalemi dahil edilebilir.

  Mal maliyeti nedir?

  Maliyet, bir ünite malın (veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamına denir. Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir.

  You might be interested:  Hangi Korona Aşısı Daha Etkili?

  Satılan malın maliyeti nasıl hesaplanır?

  1. Satılan malların maliyeti, bir şirket tarafından satılan malların üretim sürecine doğrudan atfedilebilen maliyettir.
  2. Satılan Malların Maliyeti = Envanter Başlangıç ​​+ Satın Almalar – Envanter Sonu.
  3. Bitiş envanteri = Başlangıç ​​envanteri + satın almalar – satılan malın maliyeti.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.