Sosyal Sorumluluk Kavramı Ilk Kez Hangi Yılda Ortaya Çıkmıştır?

1.1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı literatürü incelendiğinde kavramsal olarak ilk kez, H.Bowen’in 1953 yılında yayınlanan ʺ″İşadamlarının Sosyal Sorumluluklarıʺ″ adlı kitabında yer aldığı görülmektedir.

Sosyal sorumluluk terimi ilk kez hangi yıllarda kullanılmıştır?

İşletmelerin, yalnızca ekonomik hedefleri amaçlayan değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre anlayışını gözeten kurumlar olması gerektiğini savunan Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un (KSS) temelleri M.Ö. 18. Yüzyıl’da yazılmış olan Hammurabi Kanunları’na kadar dayanmaktadır.

Sosyal sorumluluk kavramına ilk kez kim çalışmasında yer vermiştir?

Kurumsal sosyal sorumluluk literatürüne bakıldığında ilk katkı 1953 yılında Howard Bowen’den gelmiş ve 50’li yıllarla birlikte kurumsal sosyal sorumluluğun modern çağı başlamıştır. 50’lerde gündem topluma karşı yükümlülüktür.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ne demektir?

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, bir işletmenin topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu kapsamda çeşitli projeler üretmesi şeklinde tanımlanabilir.

Sosyal sorumluluk kavramları nelerdir?

Sosyal sorumluluk, etik çerçevede bir kuruluşun ya da bir bireyin kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarının yararına da hareket etmesi durumu. Sosyal sorumluluk, her bireyin ekonomi ve ekosistem arasında bir denge sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bir çeşit görevdir.

You might be interested:  Emlak Vergisi Hangi Aylarda Ödenir?

Sosyal sorumluluk boyutları nedir?

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

 • İşletme odaklı yaklaşım: Güveni, kaliteyi ve maliyeti dikkate alan yaklaşımdır.
 • Tüketici odaklı yaklaşım: Üründe çeşit, fiyat ve erişebilirlik odaklıdır.
 • İlişki odaklı yaklaşım: Kurum ile paydaşlar arasındaki ilişkiye odaklıdır. Son yıllarda en yaygın olan yaklaşımdır.
 • 4 katmanlı sosyal sorumluluk kuramı kime aittir?

  Literatürde birçok Kurumsal Sosyal Sorumluluk modeli olmasına rağmen, uygulamamızda toplumsal pazarlama ölçeğini geliştirirken modern yaklaşım savunucularından Archie Carroll’ın (1979) Dört Parçalı Sosyal Sorumluluk Modelini ele aldık.

  Yazılı bir sosyal sorumluluk ilkesi neleri içermelidir?

  Temel konulara ek olarak, ISO 26000 sosyal sorumluluk sahibi davranışın yedi temel ilkesini de tanımlamaktadır;

 • Hesap verebilirlik.
 • Şeffaflık.
 • Etik davranış
 • Paydaş çıkarlarına saygı
 • Hukukun üstünlüğüne saygı
 • Uluslararası davranış normlarına saygı
 • İnsan haklarına saygı
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri nelerdir?

  Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.

  Sosyal sorumluluk yaklaşımı nedir?

  Sosyal sorumluluk kısaca bir işletmenin kendini toplum için yükümlü hissetmesidir. İşletme bu bakış açısıyla toplum üzerindeki olumlu etkilerini maksimum, olumsuz etkilerini ise minimum yapmalıdır. İşletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili yaklaşımlar klasik ve modern yaklaşım olarak gruplandırılmaktadır.

  Sosyal sorumluluk nedir kurumsal sosyal sorumluluk nedir ve nasıl olmalıdır?

  Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR veya KSS), bir şirketin sosyal olarak kendi kendine, paydaşlarına ve halka karşı hesap verebilir olmasına yardımcı olan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Sosyal sorumluluk yeni bir fikir değildir fakat günümüzde çok popüler bir hale gelmiştir.

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir halkla ilişkiler?

  Sosyal sorumluluk, kurum ya da birey bazında toplumsal sorun, gereksinim ve çözümlere bilinçli yaklaşmayı ifade eder. Toplumdaki mevcut sorunlara karşı farkındalığı yüksek birey veya kurumlar, bir sorumluluk edinerek toplum içindeki varlığını kabul eder.

  You might be interested:  Kasım 30 Hangi Burç?

  Kurumsal sosyal sorumluluk politikaları nelerdir?

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

 • Kültürel Değerlere Destek.
 • Çevre ve Doğanın Korunmasına Destek.
 • İnsan Haklarının Korunmasına Destek.
 • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasına Destek.
 • Aile İçi Şiddet ile Mücadeleye Destek.
 • Eğitim ve Öğretime Katkı
 • Sağlık ve Sporun Gelişmesine Destek.
 • Dezavantajlı kişi ve Gruplara Destek.
 • Muhasebede sosyal sorumluluk kavramı nedir?

  Muhasebenin sosyal sorumluluğu, işletmedeki mali olaylarla ilgili olan bütün menfaat gruplarının çıkarlarının gözetilerek mali tabloların düzenlenmesi ve bilgi üretimi esnasında gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılmasının gerekliliği esasına dayanmaktadır.

  Sosyal sorumluluk projelerinde nelere dikkat edilir?

  Sosyal sorumluluk projeleri kurum ya da kuruluşların itibarlarını inşa edebildikleri en önemli hareket sahasıdır. Bu tür projelerde en önemli husus ise sürdürülebilirlik ve uzun vadeli etki yaratacak projelerin tasarlanmasıdır.

  Sosyal sorumluluk faaliyetleri nelerdir?

  Sosyal sorumluluk projelerinin genel konularını,

 • Yoksulluk,
 • Sağlık,
 • Eğitim,
 • Cinsiyet eşitliği,
 • İnsan hakları ve çevre bilincinin oluşturulması,
 • Kadın, çocuk ve hayvan haklarının korunması,
 • Engelli bireylerin topluma kazandırılması gibi konular oluşturur.
 • Sosyal sorumluluk türleri nelerdir?

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türleri

  Kurumsal sosyal sorumluluğun dört türü çevresel sürdürülebilirlik girişimleri, doğrudan hayırseverlik, iş etiği uygulamaları ve ekonomik sorumluluktur.

  Kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri nelerdir?

  Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.

  Sosyal sorumluluk modelleri nelerdir?

  En genel anlamıyla kurumsal sosyal sorumluluk dört temel sorumluluk alanından oluşmaktadır. Bunlar, ekonomik sorumluluklar, yasal sorumluluklar, etik sorumlulukları ve hayırseverlik sorumluluklarıdır.

  Şirketlerin sosyal sorumluluk piramidi aşamaları nelerdir?

  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PİRAMİDİ

  Carroll (1991) KSS‟nin ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik olmak üzere dört boyutu olduğunu belirtmiştir. İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bu dört farklı sorumluluk alanı belirli seviyelerde olmakla birlikte, etik ve hayırseverlik boyutu gün geçtikçe artmaktadır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.